Algemene voorwaarden

1. Healthpoint Trainingscentrum

1.1 De ruimte en de accommodatie wordt ter beschikking gesteld van haar leden met als hoofddoel het beoefenen van fitness- en andere bewegingsactiviteiten. Dit houdt in het gebruik van toestellen, het gebruik van sanitaire infrastructuur, kleedkamers en de kastjes en dat tijdens de vastgelegde afspraken.

2. Lidmaatschap en betalingswijze

De prijs bestaat uit verschillende beurtenkaarten zoals die hieronder uitgesplitst worden. Deze bijdragen worden vastgesteld zoals vermeld op de voorzijde van het inschrijvingsformulier en dienen contant betaald te worden voor de aanvang van de eerste training. Dit kan cash, met bancontact, via overschrijving al dan niet met factuur in verband met inbreng vennootschap.

Je wordt lid van zodra deze overeenkomst ondertekend wordt.

Elke beurtenkaart is strikt persoonlijk en mag niet door iemand anders gebruikt worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Healthpoint.

De klant heeft enkel toegang tot het trainingscentrum mits lidmaatschap.

De prijs voor de kaarten zijn onderworpen aan de indexaanpassingen en kunnen elk jaar herzien worden.

De gebruikers worden op de hoogte gebracht van de nieuwe prijs bij het vernieuwen van het contract.

3. Trainingssysteem

3.1 De leden tekenen een contract die hen toegang geeft tot het volgen van small groep trainingen. Deze trainingen bevatten een persoonlijke sturing van de training naargelang hun fysieke conditie en doelstellingen.

Leden worden gescreend door middel van een info fiche die strikt persoonlijk is en die onder de privacy valt. Er worden daar geen gegevens uit meegedeeld of uitgewisseld.

3.2 Small group training is een concept waarbij een trainer wordt gedeeld met verschillende klanten (vrienden, collega’s, kennissen of vreemden). De beperkte begeleiding van een trainer wordt zo gecombineerd met een sociale gezelligheid waarbij sporters elkaar motiveren om te presteren.

Om een goeie aanpak te verzekeren gaan de lessen steeds door in een beperkte groep van min 5 tot max 15 personen.

Het concept draait om een beperkte sturing van de klant tijdens een training met anderen. De klant moet maw de trainingen zelf uitvoeren en wordt gepast bijgestuurd.

3.3 Bij een sportspecifieke training wordt er gewerkt aan de onderliggende vaardigheden die eigen zijn aan een bepaalde sport of beweging. Bij functionele training worden de vaardigheden verbeterd naargelang beroep, sport of doel.

Dit leidt tot een vermindering op blessures en is ingesteld op preventie maw vermijden van klachten.

Ergonomie training vergt specifieke oefeningen die de klachten kunnen reduceren en zich algemeen beter voelen algemeen of bepaalde werktaken terug kunnen opnemen.

4. Opzegging, duur en einde van de beurtenkaart

De beurtenkaart kan niet worden beëindigd tijdens de looptijd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Healthpoint.

Bevriezing is enkel mogelijk met een geldig medisch bewijs vanaf 2 weken.

5. Beperkte verantwoordelijkheid

Nog Healthpoint, noch zijn verantwoordelijken kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen in Healthpoint als zijnde op de parking.

Noch Healthpoint, noch zijn verantwoordelijken kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van hun leden, hun kinderen of hun gasten.

6. Medische toestand van de leden

Het lid verklaart hierbij dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan fysieke activiteiten binnen Healthpoint. Het lid verklaart eveneens voor het sporten binnen Healthpoint te beschikken over een goede en voldoende fysieke conditie en dat hij/zij geen handicap of ziekte heeft die hem of haar zou kunnen schaden.

De gebruiker verklaart een dokter te hebben geraadpleegd vooraleer te sporten binnen Healthpoint. De klant kan op

elk moment gevraagd worden om een medische attest voor te leggen. Noch Healthpoint, noch zijn verantwoordelijken kunnen aansprakelijk gesteld worden voor letsels die voortkomen uit de activiteiten.

Er mag geen gebruik gemaakt worden van de accommodatie en activiteiten indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid of de fysieke conditie van andere leden zou schaden.

7. Kledij

Aangepaste sportkledij is noodzakelijk en indoor sportschoenen met een bleke zool zijn verplicht.

8. Weigering

8.1 Healthpoint behoudt zich het recht om te allen tijde de beurtenkaart stop te zetten indien duidelijke overtredingen werden vastgesteld op het Healthpoint huisreglement. De uitsluiting kan ook geen aanleiding geven tot iedere vorm van vergoeding vanwege Healthpoint aan de uitgesloten gebruiker. Bij zware vermoedens of feiten van vandalisme of diefstal, kan Healthpoint een klant onmiddellijke toegang ontzeggen. Healthpoint kan alle schade steeds verhalen op de gebruiker die enige schade veroorzaakt.

8.2 De klant verklaart op de hoogte te zijn van het huisreglement dat zich ter inzage aan de balie van Healthpoint bevindt. Het huisreglement is het enige geldige reglement in Healthpoint en kan op ieder moment door Healthpoint worden aangepast.

De klant wordt er bij deze uitdrukkelijk op gewezen stipt de instructies en waarschuwingen aanwezig op de verschillende toestellen en in de zaal te respecteren en na te leven.

8.3 Binnen Healthpoint en op de parking dienen alle leden

zich te gedragen als goede huisvaders en moeders

zoniet zal artikel 9.1 van toepassing zijn.

9. Wijzigingen

De gebruiker aanvaardt dat Healthpoint eenzijdig wijzigingen kan aanbrengen. Deze wijzigingen gaan van kracht vanaf aankondiging van het bericht in Healthpoint.

10. Geschillen

Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien of enig ander geschil met Healthpoint valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge. Enkel de Belgische wet is van toepassing. In de mate een gebruiker de aansprakelijkheid wenst in te roepen, dan dient dit te beuren ten laatste binnen de 7 kalenderdagen volgend op het feit dat aanleiding gaf tot schade. Deze termijn is een verval.